Докторантска програма

Финансова група Карол дава годишна стипендия в размер на 8000 лв. за редовен докторант. Стипендиантът се определя всяка година с конкурс и гласуване на жури, в състава на което влизат мениджърите от групата на Карол и външни членове.

Изисквания към кандидатите

 • Да са български граждани;
 • В годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН;

 • Проектът, по който работят да е в областта на:
  • Мехатроника и чисти технологии
  • Биотехнологии
  • Нанотехнологии

Документи за кандидатстване

 

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография, в която да се акцентира на научната активност на кандидата - публикувани статии, участие в научни конференции и семинари, подготвени и изнесени научни реферати и други;
 • Копие на заповедта за зачисляване в докторантура;
 • Резюме на изследователския проект в обем до 5 страници;
 • Копие на публикация на български или английски език по темата на дисертацията, ако има такава. 

Процедура и срокове

 • Документи се приемат до 12 ноември 2017;
 • Първият етап на конкурса е по документи;
 • С одобрените кандидати се провежда интервю;
 • Финалистите представят проектите си пред журито, което определя носителят на стипендията с гласуване;
 • Период на получаване на стипендията: януари – октомври включително, на десет равни месечни вноски.

 

Нашите докторанти

Вижте нашите докторанти

Нашето жури

За допълнителна информация:

Милена Петкова, мениджър Знание,
ръководител на проекта в Корпоративен Университет Карол
02/400 8 293
education@remove-this.karoll.bg